نَحسیِ این سیزده بدَرِ کرونایی را باید با در خانه ماندن به میمنت و مبارکی تبدیل کرد. سیزده بدَر ۹۹ می‌تواند به مبارک‌ترین سیزده‌ بدَرِ تاریخ معاصرمان یا سیاه‌ترین و مرگ‌ بارترین آن تبدیل شود. در این سیزده بدَر بگذاریم هم طبیعت نفسی بکشد، هم با در خانه ماندن و قطع زنجیره‌ی انتقال ویروس کرونا، […]

نَحسیِ این سیزده بدَرِ کرونایی را باید با در خانه ماندن به میمنت و مبارکی تبدیل کرد. سیزده بدَر ۹۹ می‌تواند به مبارک‌ترین سیزده‌ بدَرِ تاریخ معاصرمان یا سیاه‌ترین و مرگ‌ بارترین آن تبدیل شود.

در این سیزده بدَر بگذاریم هم طبیعت نفسی بکشد، هم با در خانه ماندن و قطع زنجیره‌ی انتقال ویروس کرونا، شادیهایمان را به عزا مبدل نسازیم.

وقتی که همه‌ی متخصصان و صاحب‌نظران، مؤثرترین شیوه‌ی مهار این ویروس مرموز را در خانه ماندن و تن به قرنطینه سپردن می‌دانند و شمار قابل توجهی از پزشکان و پرستاران در راه مقابله با این ویروس و در راه نجات هم‌نوعان خویش، جان خود را از دست داده‌اند،

پس در خانه ماندن، احترام به انسانیت و گرامیداشت خاطره‌ی تمام کسانی است که در این روزها غریبانه به خاک سپرده می‌شوند.

سیزده بدَرِ امسال را دور از طبیعت در خانه بمانیم و به روزهایِ سبزِ آینده بیندیشیم .

” کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان “