عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان باغان گزینان و خیابان منبع آب شهرک توسط نیروهای شهرداری انجام شد

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان باغان گزینان و خیابان منبع آب شهرک توسط نیروهای شهرداری انجام شد