مراحل پایانی جدول گذاری گلزار شهدای گمنام توسط نیروهای واحد امانیدر حال انجام است

مراحل پایانی جدول گذاری گلزار شهدای گمنام توسط نیروهای واحد امانیدر حال انجام است