با حکمی از سوی شهردار طالقان مهندس باریکانی به عنوان مسئول روابط عمومی شهرداری طالقان منصوب شد. همچنین از زحمات آقای سجاد سلیمانی قدردانی گردید و ایشان نیز به عنوان مسئول آتش نشانی طالقان منصوب گردید.

با حکمی از سوی شهردار طالقان مهندس باریکانی به عنوان مسئول روابط عمومی شهرداری طالقان منصوب شد.

همچنین از زحمات آقای سجاد سلیمانی قدردانی گردید و ایشان نیز به عنوان مسئول آتش نشانی طالقان منصوب گردید.