طالقان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف گردشگری میباشد : گردشگری طبیعتگردشگری درمانیگردشگری مذهبیگردشگری ورزشی سایر قسمت های بوم گردیمحلی مناسب برای کشت داروهای گیاهی خوشبختانه به علت وجود سد طالقان و حفظ سلامت آب شرب و محیط زیست خود طالقان ، اسناد و قوانین بالا دستی اجازه ی هرگونه فعالیت مختلف را نمیدهند. […]

طالقان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف گردشگری میباشد :

گردشگری طبیعت
گردشگری درمانی
گردشگری مذهبی
گردشگری ورزشی
سایر قسمت های بوم گردی
محلی مناسب برای کشت داروهای گیاهی

خوشبختانه به علت وجود سد طالقان و حفظ سلامت آب شرب و محیط زیست خود طالقان ، اسناد و قوانین بالا دستی اجازه ی هرگونه فعالیت مختلف را نمیدهند.

باید بر این اساس پیش برویم که رویکرد ویلاسازی و خوش نشینی را نداشته باشیم و به سمت کارهای عام المنفعه پیش برویم.

برای دریافت فایل صوتی مصاحبه اینجا کلیک کنید