ملاقات مردمی در دفتر شورا با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان برگزار شد

ملاقات مردمی در دفتر شورا با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان برگزار شد