نکته: در چه شرایطی شهرداریها می توانند با تقاضاي قطع درخت موافقت کنند: درخت غیرمثمري که به سن بهره برداري رسیده باشد و به قصد انتفـاع آن، درخواسـت قطـع داده شـده باشد که در این صورت باید به جاي آن مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل بـه حفـظ درخـت بـوده و بهاي چوب آن […]

نکته: در چه شرایطی شهرداریها می توانند با تقاضاي قطع درخت موافقت کنند:

درخت غیرمثمري که به سن بهره برداري رسیده باشد و به قصد انتفـاع آن، درخواسـت قطـع داده شـده باشد که در این صورت باید به جاي آن مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل بـه حفـظ درخـت بـوده و بهاي چوب آن را به مالک بپردازد،در آن صورت نباید قطع شود .

درخت به علت آفت زدگی ، بیماري، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سـرایت آفـت و بیماري از آن درخت به درختان و گیاهان دیگر وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود .

درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال، خطوط برق و… قرار گرفته باشد و یا هر نـوع مـانع از اجراي طرح های عمرانی و عمومی باشد و انتقال آن میسر نباشد .

درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی  باشد.