به گزارش روابط عممومی شهرداری طالقان، دراین جلسه به موضوع مهم شاخص جمعیت پرداخته شد.با توجه به اینکه شاخصه طرح اصلی تفصیلی و سایر مسائل مرتبط به شهر طالقان، ارتباط مستقیم با میزان جمعیت شهر دارد و در آمارگیری سال ۹۵ بعلت عدم مشارکت شهروندان در سرشماری  جمعیت و نتیجتا “اعلام غیرواقعی جمیت شهر” سبب […]

به گزارش روابط عممومی شهرداری طالقان، دراین جلسه به موضوع مهم شاخص جمعیت پرداخته شد.
با توجه به اینکه شاخصه طرح اصلی تفصیلی و سایر مسائل مرتبط به شهر طالقان، ارتباط مستقیم با میزان جمعیت شهر دارد و در آمارگیری سال ۹۵ بعلت عدم مشارکت شهروندان در سرشماری  جمعیت و نتیجتا “اعلام غیرواقعی جمیت شهر” سبب گردیده شهرداری در تهیه طرح تفصیلی دچار مشکل گردد.