نصب بنرهای گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی در سطح شهر

نصب بنرهای گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی در سطح شهر