به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این تابلو پس از طی مراحل نامگذاری معابر و مصوبه شورای نامگذاری به پاس بزرگداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای سرلشکر شهید فرامرز عباسی ، روبروی ساختمان رعد و ابتدای محدوده خیابان منتهی به مصلای شهر طالقان نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این تابلو پس از طی مراحل نامگذاری معابر و مصوبه شورای نامگذاری به پاس بزرگداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای سرلشکر شهید فرامرز عباسی ، روبروی ساختمان رعد و ابتدای محدوده خیابان منتهی به مصلای شهر طالقان نصب گردید.