تبلیغات محیطی 13 آبان توسط شهرداری طالقان در سطح شهر نصب گردید

تبلیغات محیطی 13 آبان توسط شهرداری طالقان در سطح شهر نصب گردید