روابط عمومی شهرداری طالقان / با اضافه شدن و افزایش طول بلوار آیت الله طالقانی به سمت بالا طالقان جهت سهولت شهروندان و گردشگران عزیز در تردد در این محور ، شهرداری طالقان اقدام به نصب تبرهای چراغ برق در این بلوار نمود  . 

روابط عمومی شهرداری طالقان / با اضافه شدن و افزایش طول بلوار آیت الله طالقانی به سمت بالا طالقان جهت سهولت شهروندان و گردشگران عزیز در تردد در این محور ، شهرداری طالقان اقدام به نصب تبرهای چراغ برق در این بلوار نمود  .