هرس ، فرم دهی و اصلاح درختان با همت نیروهای فضای سبزشهرداری طالقان انجام شد

هرس ، فرم دهی و اصلاح درختان با همت نیروهای فضای سبزشهرداری طالقان انجام شد