بازسازی و مرمت تابلوی راهنمای محل شهدای گمنام شهرستان طالقان در جاده طالقان — هشتگرد توسط نیروهای واحد روابط عمومی شهرداری طالقان انجام شد.

بازسازی و مرمت تابلوی راهنمای محل شهدای گمنام شهرستان طالقان در جاده طالقان — هشتگرد توسط نیروهای واحد روابط عمومی شهرداری طالقان انجام شد.