از شهروندان محترم خواهشمندیم نخاله های ساختمانی را به مکان مشخص شده انتقال دهند و در این مسیر تخلیه نکنند تا موجب مسدود شدن جاده، نازیبایی و ایجاد معضلات برای تردد سایر شهروندان نشوند.

از شهروندان محترم خواهشمندیم نخاله های ساختمانی را به مکان مشخص شده انتقال دهند و در این مسیر تخلیه نکنند تا موجب مسدود شدن جاده، نازیبایی و ایجاد معضلات برای تردد سایر شهروندان نشوند.