آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر