1- زباله تر را میشود در صورت تفکیک به کود (کمپوست) تبدیل کرد. 2- زباله های تر فسادپذیر هستند و در صورت ترکیب با سایر زباله ها باعث آلودگی سایر زباله ها میشوند. 3- زباله های خشک در صورت تفکیک شدن قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند. 4- برخی از زباله ها مانند پلاستیک، شیشه […]

1- زباله تر را میشود در صورت تفکیک به کود (کمپوست) تبدیل کرد.

2- زباله های تر فسادپذیر هستند و در صورت ترکیب با سایر زباله ها باعث آلودگی سایر زباله ها میشوند.

3- زباله های خشک در صورت تفکیک شدن قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند.

4- برخی از زباله ها مانند پلاستیک، شیشه و … طول عمر بالایی دارند و در صورت تفکیک نشدن و رها شدن در طبیعت آسیب های فراوانی به اکوسیستم و کره ی زمین وارد می کنند.

5- برخی از زباله های خطرناک و عفونی به خوبی باید تفکیک و دفع شوند تا جلوی انتقال بیماری و آلودگی گرفته شود.

6- اگر تفکیک از مبدا صورت بگیرد، جلوی خیلی از هزینه ها گرفته و به راحتی میشود زباله ها رو بازیافت کرد و مورد استفاده قرار داد.