کاشت گل در رفیوژ بلوارها و میادین با همت نیروهای فضای سبز شهرداری طالقان انجام شد

کاشت گل در رفیوژ بلوارها و میادین با همت نیروهای فضای سبز شهرداری طالقان انجام شد