مزایده
آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش یک قطعه زمین ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش یک قطعه زمین

آگهی تجدید مزایده کتبی (نوبت دوم) شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

آگهی تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

آگهی تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین

آگهی تجدید مزایده کتبی شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین ☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰

مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر طالقان ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
آگهی مزایده کتبی

مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر طالقان

مزایده تعدادی از وسایط نقلیه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰
آگهی مزایده عمومی

مزایده تعدادی از وسایط نقلیه

مزایده تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات ۰۳ اسفند ۱۴۰۰
آگهی مزایده حضوری

مزایده تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات

    شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 937 مورخ 19/11/1400 شورای اسلامی شهر طالقان در خصوص تعدادی از اقلام مستهلک و ضایعات مشروحه ذیل خود را از طریق مزایده حضوری بر مبنای بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند، لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید اقلام مستهلک […]

آگهی مزایده یک دستگاه ویلایی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

آگهی مزایده یک دستگاه ویلایی

مزایده حضوری تعدادی از وسائط نقلیه شهرداری طالقان ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

مزایده حضوری تعدادی از وسائط نقلیه شهرداری طالقان