آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر (مناقصه – نوبت دوم) ۲۰ آذر ۱۴۰۱
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر (مناقصه – نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) پخت، حمل و پخش آسفالت در معابر سطح شهر