تجدید مزایده عمومی
آگهی تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

آگهی تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین

آگهی تجدید مزایده کتبی شهرداری طالقان موضوع : فروش یک قطعه زمین ☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰