تکمیل زیرسازی بلوار امام خمینی(ره) در محل رانش زمین
۰۸ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل زیرسازی بلوار امام خمینی(ره) در محل رانش زمین