جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان طالقان
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان طالقان برگزار شد ۱۶ آبان ۱۴۰۱

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان طالقان برگزار شد

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان طالقان با حضور اعضا در اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد