جلسه قانون الحاق
برگزاری جلسه قانون الحاق در ساختمان شورای شهر ۱۵ آبان ۱۴۰۱

برگزاری جلسه قانون الحاق در ساختمان شورای شهر

جلسه قانون الحاق در ساختمان شورای شهر برگزار شد