خدمات شهری
ارائه خدمات شهری تعطیلات نمی شناسد ۲۴ دی ۱۴۰۱

ارائه خدمات شهری تعطیلات نمی شناسد

نیروهای پر تلاش خدمات شهر بدون وقفه و به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات شهری هستند.