خودکفایی شهرداری طالقان در تولید نشاء گل های فصلی
۰۱ آبان ۱۳۹۷

خودکفایی شهرداری طالقان در تولید نشاء گل های فصلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشكال گوناگون ، ديگر قابل تصور نيست. شهرها به عنوان كانون های تمركز، فعاليت و زندگی انسان ها برای اينكه بتوانند پايداری خود را تضمين كنند چاره ای جز پذيرش ساختار و كاركردي متأثر از سيستم های طبيعي ندارند. در اين […]