روان سازی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح شهر
روان سازی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح شهر ۰۶ آذر ۱۴۰۱

روان سازی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح شهر

روان سازی و پاکسازی کانالها و جوی های سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری جهت جلوگیری از انباشت برگها و زباله ها در دهانه پلها و گلوگاهها