شخم زنی حاشیه درختان بلوار امام خمینی(ره)
شخم زنی حاشیه درختان بلوار امام خمینی(ره) ۱۷ آبان ۱۴۰۲
فضای سبز

شخم زنی حاشیه درختان بلوار امام خمینی(ره)

شخم زنی حاشیه درختان بلوار امام خمینی(ره) به منظور حفظ، نگه داشت و تقویت فضاهای سبز شهری با تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری انجام شد