عملیات احداث دیوار حائل در ابتدای مسیر چالان
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

عملیات احداث دیوار حائل در ابتدای مسیر چالان