عملیات قیر پاشی، لکه گیری و آسفالت محله کولج پایین
۱۶ شهریور ۱۳۹۹

عملیات قیر پاشی، لکه گیری و آسفالت محله کولج پایین