عملیات مخلوط ریزی و تسطیح محل انفجار خط اصلی گاز طالقان
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح محل انفجار خط اصلی گاز طالقان