قالب بندی جهت بتن ریزی
عملیات قالب بندی جهت بتن ریزی پایه های گابیونها نصب شده در دیواره کند ریزشی ورودی محله گزینان ۱۷ دی ۱۴۰۱

عملیات قالب بندی جهت بتن ریزی پایه های گابیونها نصب شده در دیواره کند ریزشی ورودی محله گزینان

عملیات قالب بندی جهت بتن ریزی پایه های گابیونها نصب شده در دیواره کند ریزشی ورودی محله گزینان با هدف تقویت و استحکام سازه توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد