نصب چراغ روشنایی در بلوار، حاشیه پل ورودی شهر
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نصب چراغ روشنایی در بلوار، حاشیه پل ورودی شهر