هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد
۲۴ آبان ۱۳۹۹

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

كتاب، احيا گر تفكرات و انديشه های بزرگ و منبع عظیمی از علم و دانش است که بی تردید در رشد و توسعه هر جامعه، نقش بسزايی ايفاء می كند.هيچ تمدنی بدون كتاب شکل نگرفته و بیشتر فرهنگ های تکامل یافته با كتاب و کتابخوانی، مانوس و عجین شده اند و در دین مقدس اسلام، […]