معرفی واحدها
۲۰ مهر ۱۴۰۰

مسئول ترافیک

مسئول ترافیک: آقای قاسم فرامرزی

۲۰ مهر ۱۴۰۰

مسئول کارپردازی

مسئول کارپردازی: آقای بلال آبایی

۲۰ مهر ۱۴۰۰

مسئول امور مالی

مسئول امور مالی: آقای حسن باریکانی

۲۰ مهر ۱۴۰۰

مسئول دبیرخانه

مسئول دبیرخانه: خانم فرزانه آهنگری

۲۰ مهر ۱۴۰۰

مسئول واحد موتوری

مسئول واحد موتوری: آقای علی معصومی نژاد

۲۰ مهر ۱۴۰۰

مسئول خدمات شهر

مسئول خدمات شهر: آقای غلامرضا حاجی پور

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسئول واحد عمران

مسئول واحد عمران: محمود بهزادی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسئول واحد روابط عمومی

مسئول واحد روابط عمومی: محمود ادیبی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسئول درآمد

مسئول درآمد: معصومه سلیمیان

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسئول اداری و کارگزینی

مسئول اداری و کارگزینی: سرکار خانم سمانه سلیمیان