معرفی واحدها
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسئول واحد حقوقی و قراردادها

مسئول واحد حقوقی: سید مهدی حسینی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسئول شهرسازی

مسئول شهرسازی: مهندس حسن مینایی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

بازرسی

بازرسی: آقای سجاد سلیمانی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

حراست

حراست: فرهاد رحمتی   

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسئول امور قراردادها

مسئول امور قراردادها: خانم منصوره فرامرزی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

شهردار

شهردار طالقان: دکتر هادی لطفی سابقه تحصیلی: کارشناسی عمران کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دکترای مدیریت دولتی

۰۳ فروردین ۷۸۱

مسئول واحد آتش نشانی

مسئول واحد آتش نشانی: احمد رنجبران